News Feed

Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA
„PRYMUSIAKI.PL” w KOSAKOWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole „Prymusiaki.pl” w Kosakowie
 2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:
  Przedszkole „Prymusiaki.pl”
  81-198 Kosakowo, ul. S. Żeromskiego 49a
  NIP 125-090-39-79, REGON 222161205
  tel. 505-510-710, tel. 575-369-001
 3. Logo przedszkola:
 4. Lokalizacja przedszkola:
  1. siedzibą przedszkola jest obiekt w Kosakowie przy ulicy Żeromskiego 49a, w którym funkcjonują dwie grupy przedszkolne:
   1. grupa dla dzieci 2,5 , 3-letnich,
   2. grupa dla dzieci 4-, 5-letnich,
 5. Organem prowadzącym przedszkole jest Pan Robert Pawlak będący właścicielem, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr NIP 125-090-39-79, REGON 015852770.
 6. Przedszkole zarejestrowane w Urzędzie Gminy w Kosakowie przez Referat ds. Oświaty  pod nr  3/2014 z dnia 22.09.2014r. z aktualizacją zaświadczenia pod nr 1/2023 z dnia 02.11.2023r.
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole „Prymusiaki.pl” w Kosakowie,
 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola „Prymusiaki.pl” w Kosakowie,
 3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka
 3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
  1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  14) systematyczne uzupełnianie, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
  17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
  1) organizację grup dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
  2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
  4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
  1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 1. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
  1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,
  3) zatrudnianie w każdej grupie nauczyciela i asystentkę nauczyciela, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,
  4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
  5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).
 3. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 4. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:
  1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
  2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
  3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
  4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
 1. Współpraca zespołu z rodzicami to:
  1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
  2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
  3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
§ 4
 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
  1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  2) porad i konsultacji,
  3) zajęć rozwijających uzdolnienia.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 5
 1. Organami przedszkola są:
  1) Organ Prowadzący
  2) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,
  3) Rada Pedagogiczna,
 1. Kompetencje Dyrektora:
  1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
  2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,
  3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa,
  5) dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
  6) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
  7) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Zadania Dyrektora:
  1) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
  2) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
  3) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
  4) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,
  5) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
  6) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
  7) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
  8) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
  9) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
  10) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  11) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  12) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
  13) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego,
  14) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
  15) organizuje rekrutację do przedszkola.
§ 6
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
  2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,
  3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych grup, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,
  2) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  3) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
 5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 7
 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
  1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba grup, rodzaj i czas ich pracy,
  2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,
  3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.
§ 8
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa obejmująca dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w grupie nie przekracza 20.
§ 9
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:
  1. religia,
  2. logopedia,
  3. pedagogiczne,
  4. język angielski,
  5. taneczno-rytmiczne,
  6. teatralne,
  7. gimnastyka korekcyjna,
  8. zajęcia sportowe.
 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  1) nauka języka angielskiego odbywa się codziennie po 30 min. (dla wszystkich dzieci),
  2) religia, zajęcia taneczno-rytmiczne, sportowe, gimnastyka korekcyjna 1 raz w tygodniu w każdej grupie po 30 min.,
  3) zajęcia logopedyczne, pedagogiczne prowadzone są indywidualnie lub w 2–4 osobowych zespołach.
  4) zajęcia teatralne 1 raz w tygodniu, 30 min dla dzieci szczególnie uzdolnionych.
§ 10
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:
  1) dzienny czas pracy poszczególnych grup,
  2) następujące pory posiłków:
  1. śniadanie: 8.00
  2. zupa: 10.00
  3. obiad: 12.30
  4. podwieczorek: 14.30
 1. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 9:30 do 14:30.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną grupą, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.
§ 11
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.
 3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
 4. Przedszkole na wniosek rodziców może organizować naukę religii.
 5. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola, ponadto:
  1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,
  2) zajęcia dodatkowe finansowane są w całości przez rodziców,
  3) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 min. do 30 min.
 7. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
  1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
  2) zajęcia rewalidacji indywidualnej,
  3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 8. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 12
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
  1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.30 w tym 5 godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
  2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,
  3) przerwa wakacyjna trwa dwa pierwsze tygodnie sierpnia każdego roku i jest wykorzystana na:
   a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,
   b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.
 2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa Organ Prowadzący przedszkole  w oparciu o analizę kosztów utrzymania przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno – prawną zawartą pomiędzy Rodzicem dziecka a Przedszkolem.
 3. Opłatę za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje bezzwrotne należności:
  1) opłatę wpisowego,
  2) opłatę czesnego,
  3) dodatkowe opłaty za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Przedszkola,
  4) opłatę za wyżywienie,
  5) opłatę za zajęcia dodatkowe,
  6) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  7) opłaty administracyjne.
 4. Wpisowe ma charakter opłaty jednorazowej bezzwrotnej i należy ją uiścić przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej w celu rezerwacji miejsca w przedszkolu.
 5. Czesne jest opłatą stałą, bezzwrotną i należy ją  uiścić każdego miesiąca do dnia 10-go za dany miesiąc na podstawie umowy cywilno-prawnej do czasu wygaśnięcia tejże umowy.
 6. Opłatę za wyżywienie ustala firma dostarczająca posiłki. Dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 7. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następujących posiłków:
  1. śniadanie,
  2. drugie śniadanie,
  3. zupa,
  4. obiad II danie,
  5. podwieczorek.
 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10-go każdego miesiąca.
 2. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Organ Prowadzący przedszkole, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.
§ 13
 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:
  1) dwie sale dydaktyczne  wraz z niezbędnym wyposażeniem,
  2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
  3) zaplecze sanitarne,
  4) plac zabaw.
 1. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.
 2. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Organ Prowadzący, przy czym ustalenia Organu Prowadzącego nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 14
 1. Organ Prowadzący zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych określają przepisy ustawy Kodeksu Pracy.
 3. Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi  przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.  
 4. Zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych ustala organ Prowadzący na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno – prawnej.
 5. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
  1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
  2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
  3) przestrzeganie regulaminów i ustalonego w zakładzie porządku,
  4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
  5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
  6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
§ 15
 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonej grupie przedszkolnej i odpowiada za jej jakość.
 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
 7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
 8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
  1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,
  2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,
  3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.
 1. Inne zadania nauczycieli:
  1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
  4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,
  6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,
  9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  10) realizacja zaleceń Organu Prowadzącego, Dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,
  11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
  12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
  13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
  15) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,
  16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,
  17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:
   a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
   b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
   c) włączenia ich w działalność przedszkola,
  18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,
  19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
  20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,
  21) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,
  22) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
§ 16
 1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
  1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,
  2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,
  3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,
  4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
  5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,
  6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
  8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
  1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
  2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
  3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
  4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
  1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,
  4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 17
 1. Dyrektor powierza poszczególne grupy opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy grupy lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się daną grupą przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:
  1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,
  2) Rodzice zwrócą się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci grupy + 1), a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.
§ 18
 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:
  1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,
  2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
  3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,
  4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 1. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.
 2. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:
  1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej grupy, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,
  2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,
  3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,
  4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.
 1. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:
  1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,
  2) kartę pracy indywidualnej,
  3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.
 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:
  1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku,
  2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznych w Kosakowie.
 1. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:
  1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych grup przedszkolnych),
  2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,
  3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.
§ 19
 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników niepedagogicznych:
  1) pomoc nauczyciela,
  2) konserwator,
  3) sprzątaczka.
 1. Zadaniami pracowników przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie  administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Organ Prowadzący lub Dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§ 20
 1. Rodzice mają prawo do:
  1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),
  2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą,
  3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,
  4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1) przestrzeganie niniejszego Statutu, Regulaminu Przedszkola oraz umowy cywilno -prawnej,
  2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
  3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
  6) przyprowadzanie dziecka zdrowego do przedszkola,
  7)  niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.
§ 21
 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.
 2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
  1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
  2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,
  3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,
  4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
  5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
  6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
 1. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:
  1) akceptacji takim jakim jest,
  2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
  3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
  4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
  5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
  6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,
  7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,
  8) zdrowego jedzenia.
 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
  1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
  2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
  3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
  4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.
§ 22
 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
  1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,
  2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.
 1. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
  1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
  2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
  3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
  4) rozmowy z dyrektorem,
 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:
  1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
  2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa – negocjacje Dyrektora z rodzicami,
  3) przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,
  4) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
  5) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.
  6) skreślenie w związku z brakiem wpłaty czesnego lub innych opłat.
 1. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Na fundusz Przedszkola składają się:
  1)  wpływy z opłat od rodziców dzieci,
  2) dotacje z budżetu gminy,
  3) subwencje, darowizny, nawiązki i odpisy podatkowe.
 3. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
§ 24
 1. Zmian w Statucie może dokonywać Organ Prowadzący lub Dyrektor Przedszkola.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Niepublicznego „Przytulny Kącik” w Kosakowie z dnia 29 września 2023 roku. 
 3. Statut Przedszkola „Prymusiaki.pl” w Kosakowie w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2023 roku.

Podstawa prawna: